Data Kependudukan

KEPENDUDUKAN
Jumlah Kepala Keluarga                                    : 1.722 KK
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Laki- Laki                                                           : 2.598 Orang
Perempuan                                                        : 2.704 Orang
Jumlah                                                               : 5.302 Orang

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Islam                                                                  : 5.298 Orang
Kristen                                                               : 3 Orang
Katolik                                                               : –
Hindu                                                                : –
Budha                                                                : –
Lain- Lain                                                          : –

Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan
WNI
1) Laki- Laki                                                       : 2.598 Orang
2) Perempuan                                                    : 2.704 Orang
3) Jumlah                                                           : 5.302 Orang
WNA
1) Laki- Laki                                                        : –
2) Perempuan                                                     : –
3) Jumlah                                                            : –

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
a. Petani                                                              : 5.403 Orang
b. Nelayan                                                           : –
c. Pedagang                                                        : 81 Orang
d. Pekebun                                                          : –
e. Buruh Bangunan/ Industri/ Tambang             : 114 Orang
f. Sopir Angkutan                                                : –
g. PNS                                                                 : 28 Orang
h. TNI                                                                  : 8 Orang
i. POLRI                                                               : 16 Orang
j. Swasta                                                              : –
k. Wiraswasta                                                      : 63 Orang
l. Pensiunan                                                        : 12 Orang
m. Lain- Lain                                                       :

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
a. Belum Sekolah                                                : 942 Orang
b. Tidak Tamat SD                                              : 1.041 Orang
c. Tamat SD/ Sederajat                                       : 1.085 Orang
d. Tamat SLTP/ Sederajat                                   : 1.071 Orang
e. Tamat SLTA/ Sederajat                                   : 1.107 Orang
f. Diploma                                                          : 4 Orang
g. Sarjana                                                           : 72 Orang
h. Buta Huruf                                                      : –

 

 

 

 

 

Data kependudukan belum diunggah